Koop je tickets

Privacy statement

PRIVACY-STATEMENT
Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn

Dit Privacy-statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn verwerkt van haar (bestuurs)leden, medewerkers en sponsors/donateurs en leveranciers.


Indien u lid wordt van de Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn, een donatie doet, sponsort of zich aanmeldt als medewerker of om een andere reden persoonsgegevens aan de Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacy-statement te verwerken.
Wij adviseren u om het Privacy-statement goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.

De Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn verwerkt persoonsgegevens. Wij willen hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy-statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door onze vereniging.

Verwerken wij bijzondere persoonsgegevens?

De Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens, zoals genoemd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (zoals geloof, ras of etnische afkomst, gezondheid, politieke opinie of seksuele gerichtheid).

1. Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kan worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

2. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn de ledenadministrateur en secretaris van de Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn.


3. Waarvoor verwerkt de Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn persoonsgegevens?
3.1 (Bestuurs)Leden

Als je lid wilt worden van de Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven als lid.

Als je eenmaal een relatie van de Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn bent, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren over gerelateerde zaken van het lidmaatschap, maar ook als u een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. voor- en achternaam
 2. adresgegevens
 3. geboortedatum
 4. telefoonnummer
 5. e-mailadres
 6. bankrekeningnummer

3.2 Medewerkers

Als je vrijwilliger wilt worden van de Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven als vrijwilliger.

Als je eenmaal een relatie van de Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn bent, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren over gerelateerde zaken van het vrijwilligerswerk, maar ook als u een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Uw gegevens worden tevens gebruikt voor het afsluiten van verzekeringen tijdens evenementen.

In het kader van uw vrijwilligerswerk worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. voor- en achternaam
 2. adresgegevens
 3. telefoonnummer
 4. e-mailadres
 5. BSN-nummer (indien nodig)

3.3 Sponsoren/donateurs

Ten behoeve van de sponsoring aan de Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn worden in het kader van het contact en de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens verwerkt.

Als je eenmaal een relatie van de Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn bent, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren over gerelateerde zaken van het sponsorschap, te facturen, maar ook als u een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

In het kader van uw sponsoring worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. voor- en achternaam van de contactpersoon
 2. adresgegevens
 3. telefoonnummer
 4. e-mailadres
 5. bankrekening
 6. BTW nummer

3.4 Leveranciers

Ten behoeve van offertes/contracten/leveringen van goederen en diensten aan de Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn worden in het kader van de offerte/het contact en de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens verwerkt.

Als je eenmaal een relatie van de Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn bent, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren over gerelateerde zaken van het sponsorschap, te facturen, maar ook als u een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

In het kader van uw leveringen worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. voor- en achternaam van de contactpersoon
 2. adresgegevens
 3. telefoonnummer
 4. e-mailadres
 5. bankrekening
 6. BTW nummer

3.5 Bezoekers

Van de door de Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn georganiseerde activiteiten kunnen foto’s/video opnames worden gemaakt en via sociale media worden gepubliceerd. Als bezoeker van deze activiteiten verleent u daarvoor impliciet toestemming. U kunt het secretariaat verzoeken het beeldmateriaal met uw gegevens te verwijderen (zie ad. 6).

3.6 Doeleinden

De Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn verwerkt de in sub 3.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie,
 2. uw naam, adresgegevens, telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het lidmaatschap door de organisatie georganiseerde diensten, activiteiten en enquêtes;
 3. uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het lidmaatschap af te wikkelen.

De Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn verwerkt de in sub 3.2 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het vrijwilligerswerk voor de vereniging en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie.
 2. periodiek ontvangt u daarover per email een bericht om uw gegevens in te zien en zo nodig te wijzigen. Ook kunt u daarmee uw persoonsgegevens uit de database verwijderen.

De Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn verwerkt de in sub 3.3 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. uw naam, banknummer/BTW nummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het sponsorschap, facturering door de vereniging en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie.

De Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn verwerkt de in sub 3.4 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. uw naam, banknummer/BTW nummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over de offerte/het contract, facturering en de eventuele beëindiging van het contract, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie.

3.7 Gegevensverwerking

De Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot u als individu te herleiden.


4. Bewaartermijnen

De Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap, vrijwilligerswerk of sponsoring tot maximaal een jaar na afloop hiervan. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal De Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.


5. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op met de Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn via info@oranjeverenigingkatwijk.nl Het bestuur van de Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn zal dan nagaan welke vervolgstappen er noodzakelijk zijn.

6. Inzagerecht, verwijdering en vragen en/of klachten

6.1 Inzagerecht

Via het secretariaat kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn zal uw verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn uw verzoek niet inwilligt, zal zij dat altijd nader toelichten.

6.2 Bezwaar

Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 3, kunt u eveneens contact opnemen met het secretariaat. Door de Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal door de Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn u hiervan op de hoogte brengen.

6.3 Klacht

Indien u klachten heeft over de wijze waarop de Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met het secretariaat. Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

6.4 Vragen

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy-statement kunnen worden gericht aan het secretariaat (info@oranjeverenigingkatwijk.nl) .

7. Wijzigingen

Dit Privacy-statement kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.oranjeverenigingkatwijk.nl bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacy-statement te bekijken.

Katwijk,

Mei 2019

X