Koop je tickets

Oranjevereniging Katwijk a/d Rijn

Algemene Voorwaarden Oranjevereniging Katwijk a/d Rijn

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die tot stand komt in het kader van het bezoek aan het evenement en de aanschaf van alle toegangstickets daarvoor tussen de bezoeker (hierna te noemen: de “klant”) en de organisatie, Oranjevereniging Katwijk a/d Rijn (hierna te noemen: de “organisatie”), ongeacht hoe die tot stand komt. Door de aanschaf en/of gebruik van een ticket en/of betreding van de locatie van het evenement te noemen: de ‘evenementlocatie’, gaat de bezoeker akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden.

1.2 De evenementlocatie kan huisregels hanteren, die naast deze algemene voorwaarden gelden en op de website van de organisatie en/of op de evenementlocatie te vinden zijn. De bezoeker verklaart zich door het kopen van het ticket op voorhand ook met die huisregels akkoord.

1.3 De organisatie kan deze algemene voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen. Bezoekers worden tijdig van de wijzigingen op de hoogte gebracht doordat de organisatie dit op de betreffende website van de organisatie zal melden.

Ticketing en toegang

2.1 De overeenkomst tussen de organisatie en bezoeker voor de aanschaf van tickets komt tot stand nadat een bestelling voor één of meer tickets is geplaatst via de site www.oranjevereniging.nl bij CM.com. Een ticket is geboekt zodra de klant het verschuldigde bedrag heeft voldaan. Een boeking voor een festivalticket is voor de koper onherroepelijk.

2.2 Informatie, zoals mededelingen en prijsopgaven, met betrekking tot het evenement en/of tickets wordt zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of verstrekt. Door bijkomende kosten van bijvoorbeeld reservering en/of betaling kunnen prijzen voor tickets hoger liggen dan de door de organisatie op de tickets geprinte prijzen. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hiervoor bedoelde verstrekte informatie.

2.3 Een ticket wordt eenmalig aan de bezoeker verstrekt en verschaft slechts de houder van het ticket (eenmalig) toegang tot het evenement en de evenementen-locatie. De door de organisatie geleverde tickets zijn en blijven eigendom van de organisator en worden aan de koper ter beschikking gesteld.

2.4 Alleen aanschaf via het CM.com provider-systeem op www.oranjeverenigingkatwijk.nl/tickets garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de klant. De tickets worden éénmalig per e-mail verstrekt en dienen te worden getoond bij de entree van het festival.

2.5 De tickets zijn persoonsgebonden en mogen op geen enkele wijze verkocht of verstrekt worden aan derden. De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om een persoon toegang te weigeren bij ongeldige tickets. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang.

2.6 De organisatie gaat ervan uit dat de houder van het toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is (de klant). De klant dient er zelf voor te zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van de tickets aangeschaft via het ticketsysteem van de organisatie.

2.7 De organisator is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van tickets door de koper door welke oorzaak dan ook.

2.8 Het is niet mogelijk om een ticket te annuleren en gerestitueerd te krijgen. Het reeds gekochte ticket kan op een goede en veilige manier worden verkocht via Ticketswap.

2.9 Bij entree ontvangt de klant, op vertoon van een geldig toegangsbewijs en, indien erom verzocht een geldig identiteitsbewijs, een polsbandje. Dit polsbandje dient gedurende de gehele duur van het evenement om de pols te worden gedragen en mag niet worden afgedaan of van drager wisselen. Het polsbandje moet te allen tijde op eerste verzoek van het personeel van de organisatie, politie en/of ander bevoegd gezag worden getoond.

2.10 In geval van overmacht in de ruime zin des woord, waaronder in dit verband mede begrepen zieke en/of afzegging van de artiesten(en), stakingen, brand, falende apparatuur, slechte weersomstandigheden, epidemieën etc. heeft de organisatie het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren.

2.11 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht  in de ruimste zin des woords door de organisatie wordt geannuleerd, zal de organisatie geen schadevergoeding naar de bezoekers uitkeren.

2.12 Bij annulering van het evenement door de organisatie voorafgaand aan de dag van uitvoering zal het entreegeld worden gerestitueerd.

Evenement

3.1 Bezoekers dienen zich te alle tijde aan de (huis)regels van het evenement en instructies van het personeel en bevoegde instanties te houden. Indien de organisatie dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement, of bij niet naleven van de (huis)regels, heeft zij het recht de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen en/of van de evenementlocatie te verwijderen.

3.2 De organisator behoudt zich te alle tijde het recht voor te fouilleren. Om de organisatie in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen dienen bezoekers zich op verzoek te kunnen identificeren.

3.3 Het is niet toegestaan etenswaren, glaswerk, plastic flessen, bidons, blik, camelbaks, huisdieren, (klap)stoelen, krukjes, opblaasbare objecten, paraplu’s en parasols, selfiesticks, drugs, lachgas (in welke vorm dan ook), vuurwerk, (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen en professionele foto-, film- en andere opnameapparatuur mee te nemen naar het evenement . Of sprake is van professionele apparatuur is uitsluitend ter beoordeling van de organisatie. De organisatie zal niet toegestane zaken bij de ingang in beslag (laten) nemen. Legale waardevolle zaken kunnen later worden opgehaald. Illegale zaken zullen aan de politie worden overhandigd.

3.4 Het is te allen tijde verboden te filmen of foto’s te maken voor commerciële of publicatiedoeleinden, tenzij overlegd met PR-afdeling van de organisatie.

3.5 Bezoekers betreden de evenementlocatie en wonen het evenement bij op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies van, diefstal van en/of schade aan bezittingen van bezoekers, gevolgschade en immateriële schade.

3.6 De organisator is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor gehoorschade, gezicht schade en andere lichamelijke stoornissen die mogelijk verband kunnen houden met het bezoeken van het evenement.

3.7 De organisator zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de klant en/of derden mocht ontstaan. Aanvangstijden zoals vermeld op toegangsbewijzen zijn onder voorbehoud. De klant is gehouden regelmatig te controleren of de aanvangstijd ongewijzigd is. De klant dient zelf via de website tijden en wijzigingen bij te houden.

3.8 De organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor lengte van onderdelen, mogelijke uitval, of niet doorgaan van delen van het programma.

3.9 Op het evenement kan alleen met consumptiemunten en de cashless betaalapplicatie  betaald worden.

3.10 Roken is niet toegestaan in tenten en (tijdelijke) gebouwen, uitgezonderd eventuele daarvoor bestemde rookruimtes. Eventuele ten gevolge van de overtreding door de bezoeker aan de organisatie opgelegde boetes zullen op de bezoeker worden verhaald.

3.11 Het is niet toegestaan om tijdens het evenement (huis)dieren mee te nemen. Het is voorts niet toegestaan om op het terrein, te crowdsurfen, vuur(tjes) te maken en/of commerciële activiteiten te verrichten, en/of zich op enige wijze aanstootgevend, discriminerend of beledigende uit te laten of dergelijke tekens te dragen of te verspreiden. Het dragen van voetbalshirts, motorclubkleding en overige kleding met groepskenmerkende teksten is niet toegestaan.

Persoonsgegevens

4.1 De organisatie verwerkt persoonsgegevens van klanten en bezoekers van haar website in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

4.2 Mogelijk zullen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van het evenement en de bezoekers en worden opnamen openbaar gemaakt of verveelvoudigd. De bezoeker verleent onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en exploitatie daarvan zonder dat de organisatie of derden een vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn. Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij deze en zonder enige beperking over aan de organisatie. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten.

Pandemie

5.1 In geval of op grond (van de gevolgen) van een pandemie (zoals COVID-19) gaat de organisatie ervanuit dat de bezoeker op de hoogte is van alle maatregelen die door een overheidsinstantie worden geadviseerd of verplicht gesteld.

5.2 In geval of op grond (van de gevolgen) van een pandemie (zoals COVID-19) behoudt de organisatie het recht om de huisregels aan te passen op basis van de maatregelen die  door een overheidsinstantie worden geadviseerd of verplicht gesteld.

5.3 In geval of op grond (van de gevolgen) van een pandemie (zoals COVID-19) vallen de aanvullende eisen en de daarbij behorende kosten die worden gesteld door een overheidsinstantie met betrekking tot toegang tot het evenement voor de verantwoording van de bezoeker.

5.4 In geval of op grond (van de gevolgen) van een pandemie (zoals COVID-19)  het evenement wordt geannuleerd heeft de bezoeker die het toegangsbewijs heeft aangeschaft en de toegangsprijs heeft betaald, recht op teruggave van het reeds betaalde gedeelte van de toegangsprijs .

Slotbepalingen

6.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.

6.2 Eventuele geschillen, van welke aard dan ook, die tussen een bezoeker en de organisatie ontstaan naar aanleiding van (gebruik of toepassing van) deze algemene voorwaarden en/of hiermee samenhangende overeenkomsten, worden uitsluitend aan de bevoegde rechter voorgelegd.

X