Koop je tickets

Brief aan gemeenteraad: Problematiek als gevolg aanleg busbanen N206.


Betreft: problematiek als gevolg aanleg busbanen N206.
Katwijk, 12 februari 2022.

Geachte leden van de gemeenteraad van Katwijk,
Hierbij willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de problematiek die aan het ontstaan is
naar aanleiding van het voornemen van het college van Burgmeester & Wethouders tot de
aanleg van busbanen langs de N206, tracé Katwijk aan den Rijn en dan vooral de zgn.
‘meekoppelkansen’.


Het college heeft u gevraagd een bedrag ter beschikking te stellen van 1,5 miljoen euro, om
te kunnen ‘meeliften’ in de aanleg van de busbanen, die in opdracht van de provincie ZH
worden uitgevoerd, en voor dat bedrag een groenzone t.b.v. het Ringpark en een
geluidsscherm t.b.v. het Tranendal te kunnen realiseren, de zogenaamde meekoppelkansen.


De reden dat wij als Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn met deze brief opnieuw uw
aandacht vragen is niet zo zeer de aanleg van de busbanen, maar wel de gevolgen van één van
de meekoppelkansen. De Oranjevereniging maakt gebruik van een terrein in de Duinvallei,
wat is ingericht voor evenementen. De variant die het college ziet als meekoppelkans is
geprojecteerd op dit evenemententerrein, waardoor het terrein een kwart kleiner wordt en
niet meer bruikbaar is voor de doeleinden waarvoor het door de vereniging is ingericht.


Tijdens de recent gehouden raadscommissievergadering is door de wethouder aangegeven
dat hij op aandringen van de leden van de commissie bereid is om volledig rekening te houden
met de wensen van de Oranjevereniging en indien de vereniging niet akkoord kan gaan met
zijn variant (fietspad in groenzone op het evenemententerrein van de OV), deze dan komt te
vervallen. Een in eerste opzicht royale handreiking naar onze vereniging, maar die bij nadere
overdenking toch niet goed binnen ons bestuur is ontvangen.


Met deze handreiking wordt het besluit voor het al of niet aanleggen van deze variant naar de
vereniging verlegd. Een vereniging die is opgericht om volksfeesten te organiseren ter ere van
onder andere Koningsdag, wordt hiermee geplaatst voor het dilemma te kiezen voor het
belang van de eigen vereniging of de variant die door het college wordt aangeprezen als een
enorme kwalitatieve verbetering in groen en welzijn van de omgeving. Omgekeerd, als de
vereniging kiest voor haar eigen belang, blokkeert ze het belang van de omgeving. Een
dilemma wat naar onze beleving niet thuishoort op de bestuurstafel van een
Oranjevereniging, maar op de bestuurstafel van het college dan wel de gemeenteraad. Dit
tegen de achtergrond dat ook gekozen kan worden voor de basisvariant die het
evenemententerrein niet raakt.


Waarom moet wij als vereniging nu al binnen onze contractperiode inschikken ten behoeve
van een verbetering van een schakel in de Ringparkroute en wordt het al dan niet doorgaan
van die meekoppelkans volledig op het bordje van de Oranjevereniging gelegd? Nu al loopt er
een weg door het evenemententerrein (Paasduin) waar men prima van A naar B kan wandelen
in de Ringparkroute. Wordt deze gelegenheid nu niet aangegrepen om de Ringparkroute te
versterken en daarmee een doel uit het Groenstructuurplan te realiseren? Voor de aanleg van
de busbanen is dit niet relevant. In de basisvariant is daar een prima oplossing voor gevonden.


Is een deelbeslissing wenselijk in relatie tot een nog te volgen discussie over de totale
ruimtelijke invulling van de Duinvallei na 2028? Is een verlegging van de N206, op grond
waarvan de tijdelijke invulling van de Duinvallei is ontstaan, niet meer aan de orde? Waarom
wordt de uitvoering van het Groenstructuurplan nu los gezien van deze discussie? Blokkeert
de aanleg van een groenzone de verplaatsing van de N206 niet of wordt deze verplaatsing
door deze kostenverhoging van de groenzone niet onnodig moeilijk gemaakt? Uit het LD
vernamen wij dat het ook een optie is om de Duinvallei te verdichten met enkele honderden
hoogbouwwoningen. Moet de leefbaarheid niet centraal staan in deze discussie om tot een
afgewogen besluit te kunnen komen voor een bepaald gebied i.p.v. steeds weer een nieuw
onderwerp bij de kop te pakken.


De Oranjevereniging heeft voor het gebruik van het evenemententerrein een contract met de
gemeente Katwijk voor een periode tot en met 2028. Het openbreken van dit contract voor
de aanleg van een meekoppelkans is niet mogelijk. Dit is bij het college bekend en toch wil het
college op deze wijze het bestuur van de vereniging dwingen om te komen tot invulling van
hun variant. Dit terwijl andere zorgen die de vereniging heeft, zoals: waar moeten
evenementen worden gehouden na het aflopen van contract in 2028 en is het mogelijk om
het huidige terrein permanent tot evenemententerrein te benoemen, of zijn er alternatieven
voor het evenemententerrein binnen het dorpsdeel Katwijk aan den Rijn, niet aan bod komen.


Met deze brief willen we u als raad laten weten dat het bestuur van de Oranjevereniging zich
heel ongemakkelijk voelt in deze discussie die door het college is veroorzaakt. Wij vragen ons
af of het bestuur van onze gemeente ons dit mag aandoen. Waarom treedt het college de
Oranjevereniging niet te gemoed met een variant waarmee het evenemententerrein
Duinvallei een permanent terrein wordt voor het organiseren van activiteiten, dit zou naar
onze mening pas een echte meekoppelkans zijn.


Wij zien graag dat deze discussie breder wordt gevoerd dan alleen de vraag of de
Oranjevereniging bereid is om een deel van hun evenemententerrein in te leveren voor een
groenzone. Vindt u nog steeds dat iedere dorpskern over een evenemententerrein dient te
beschikken en is het denkbaar dat deze permanent in de Duinvallei kan worden gevonden.


Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn,
Jan de Winter, voorzitter

X